wp2502948-printer-wallpapers

Biz hakda

YDM hakda

2005-nji ýylda döredilen Linyi Yicai Digital Machinery Co. Ltd. Bu ugurda iň ýokary derejeli zawod bolmaga mümkinçilik berýän terminal bazarynda maşyn öndürijiligini we hyzmat ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Sub markalar

WANNA DEYIN- daşary ýurtly müşderiler üçin has gowy hyzmat bermek üçin, YDM, FOCUS sub markalaryny döretdik we eýýäm ABŞ, Fransiýa, RUSSIYA, INDIA ... we ş.m. eksport edilip, dünýäden söwda işinde ýöriteleşen bir kompaniýanyň ady markasydyr. abraýy 80-den gowrak ýurt.

2008

Döredildi

2005-nji ýylda döredilen Linyi Wanna Deyin Digital Products Co., Ltd.

Inersenerler

YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar, senagat derejeli UV tekiz printerine we printeri rulon etmek üçin uly formatdaky UV rulonyna üns beriň

Maýa goýum

YDM täze çap çözgütlerini öwrenmek üçin her ýyl 100000 dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.

2013

Inerener we hyzmat

YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar, dürli ýurtlaryň müşderileriniň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin senagat derejeli UV tekiz printerine we uly formatda UV rulonyna üns beriň.Müşderilerimiziň çap işini ösdürmek üçin üpjün edijini dolandyrmak we hyzmat ulgamy boýunça kompaniýanyň 16-dan gowrak tejribesi bar.

Görüş

YDM wezipesi “Has köp çap etmek mümkinçiligini öwrenmek”, Çap ediş çözgütlerimiz, işiňiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin giňelýär.
Öňümizdäki 10 ýylda dünýä bazary UV çaphana enjamlaryna, esasanam adaty pudaklara we ösýän sebitlere uly isleg bildirýär.Şonuň üçin YDM täze çap çözgütlerini öwrenmek üçin her ýyl 100000 dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.Her bir müşderi iň oňat çap etmek tejribesinden peýdalanar we enjamymyzdan iň uly peýda görer diýip umyt edýäris.
YDM UV çap ediş enjamlarynyň iň ygtybarly hyzmatdaşydyr!

Ösüş ýoly

2005-nji ýyl
2008-nji ýyl
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021-nji ýyl
2025-nji ýyl

Kompaniýa'Öňküsi, esasan, Hytaý bazaryndaky daşary ýurt markasy inkjet printeri üçin satuwdan soň hyzmat edýär.

 

Daşary ýurtlardan getirilýän maşynlaryň agyr monopoliýasyny ýeňip geçmek üçin her dürli kynçylyklary we garaşsyz önümçiligi ýeňip geçýäris.

2008

YDM resmi taýdan paýlandy we paýlaýyş kanallarynyň gurluşygyny amala aşyrdy, şu ýyldan bäri bazar paýy ep-esli artdy.

2013

SSIA-nyň “Vise present” -i bilen sylaglanan, täze dinamiki oturgyç öndürýän kärhana, Mundan başga-da, YDM bu ugurda CE / SGS goşa sertifikaty tarapyndan tassyklanan ilkinji.

img

YDM UV Senagat derejeli çaphana enjamy bazara çykaly bäri ýokary abraýdan peýdalanýar.

2016

Maşyn konfigurasiýasynyň elmydama öňde durmagyny üpjün etmek üçin “Toshiba”, “Ricoh”, “Hoson”, “KNFUN”, “UMC” we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň.

2017

50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilen global bäsleşige işjeň gatnaşyň.

2019

G6 kelleli senagat derejeli maşyn.

2020

2021-Rulon maşynyna goşa pürküji rulon döredildi.

2021

2025-Biziň maksadymyz, 20-nji kompaniýada YDM-ni dünýä belli inkjet printer öndürijisine öwürmekth ýubileý.

2025