5757644

Satuw hyzmatyndan soň

TEHNIK goldawy
Çap ediş maşynynyň öndürijisi hökmünde YDM-iň ösüşi elmydama müşderileriň isleglerine baglydyr, müşderiler üçin erkin tälim berýäris we uv printerini nädip gurmalydygy barada görkezmeler berýäris.

Saýtda gurnama
Şeýle hem, halkara müşderilerimize müşderileriň islegine görä ýerinde gurnama üpjün edýäris ýa-da çap ediji enjamy gurnamaga distribýutorlarymyza ygtyýar berýäris.

Onlaýn hyzmat
Whatsapp / Wechat / Skype / E-poçta we beýlekiler bar, uzakdan işlemek tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlamak üçin kynçylyklary wagtynda çözer.

01
02
03

YDM, uv çap ediş enjamymyzda 12 AY Kepillik hödürleýär.Professional tehniki goldawymyzyň telefon, e-poçta, göni söhbetdeşlik we skype wideosy arkaly yzarlajak hyzmat toparyny döredýäris, soragyňyz bar bolsa ýa-da kynçylyk çekýän bolsaňyz, wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.

TERBI .E
Müşderilerimize öz printerlerine hyzmat etmek we hyzmat etmek üçin tälim berýäris we höweslendirýäris. Professional görkezmelerimiz bilen bu siziň üçin aňsat iş. Eger uv printeri YDM-iň paýlaýjylary satsa, gurmak we hyzmatdaşlygy goldamak üçin tejribeli inersenerleri ibermäge ygtyýar bereris. maşyn gelende.

service (1)
service (2)
dcafsw