wp2502948-printer-wallpapers

Deri çap etmek

Leather Printing (9)

Şahsylaşdyrylan özleşdirme, deri ýaly sowgat bazarynda uly üýtgeşiklik döretdi.

YDM-iň deri UV printeri ýokary reňkli gara ýa-da ak reňkde çap edilip bilner.Sanly fotosuraty gaty göçürmä öwürmek zerurmy ýa-da surata düşmek üçin güýmenje.Deri UV printeri sanly suratlaryňyzy derä çap etmegi aňsatlaşdyrýar.Gaýtadan çap etmek üçin tabaklary çalyşmagyň zerurlygy ýok, deri UV printeri bu işi ýerine ýetirýär.
deri UV printeri dürli programmalar üçin çalt we arassa çap etmegi üpjün etdi.Deri UV printeriňizi şahsy ýa-da täjirçilik maksatly ulanyň.Stolda neşir etmek, üýtgeýän, isleg boýunça çap etmek, şekillendiriş sungaty, mahabat, suratlar, binagärlik dizaýny we ýumşaklyk YDM UV printerinden peýdalanan ýerlerdir.Ativea-da bolmasa, sanly printerleri täjirçilik maksatly ulanyň.

Soňky ýyllarda Çap etmek tehnologiýasy köp özgerdi.Her çap etmek zerurlygy üçin hatda deri çap etmek üçinem çözgütler bolar.Indi YDM UV printeri deri önümleriniň dürli reňkine mümkinçilik berýän ak syýa çap edip biler.

Hakyky, sintetiki, süetli deri telefon haltalarynda, sumkalarda, aýakgaplarda we başga-da köp zatlary çap edip bileris.Sanly UV çap etmek täze önümleri ösdürmegi azaldar we kompaniýalara deri önümleriniň dizaýnyny arzan bahadan özleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Customörite deri haltalary, işiňizi ösdürip, müşderileriňize täsir edip biljek iň oňat mahabat sowgatlaryndan biridir.
UV çap etmek, telefon gaby ýaly önümler üçin has çydamly, iň esasysy çap edilenden soň gorag gatlagyny döretmek däl.YDM UV printeri, reňkli deri önümlerinde iň oňat hilli we himiki çydamly şekili çap etmek mümkin.Customörite az mukdarda çap etmegiň arzanlygy sebäpli UV printeri kärhanalaryň köpüsinde has meşhur bolýar.

Deri UV printeri islegleriňizi kanagatlandyryp biler, tölegleri aňsatlyk bilen amala aşyryp biler we gysga wagtyň içinde alyp biler. YDM Deri UV printeri islän ýeriňize iberilýär.Bu zatlardan ajaýyp şertnamalardan peýdalanyň.