wp2502948-printer-wallpapers

Akril çap etmek

Acrylic printing (1)

Pleksiglas diýlip hem atlandyrylýan akril plastmassa, aýna meňzeýän, ýöne has aýdyňlygy hödürleýän we deň galyňlykdaky stakandan 50% az agramly, düşnükli materialdyr.

Akril, aýdyňlyk derejesini 93% hödürleýän iň düşnükli materiallaryň biri hökmünde tanalýar we dürli programmalarda ulanylyp bilner.

UV çap etmek, ultramelewşe çyralary çap edilende guratmak ýa-da bejermek üçin sanly çap etmegiň bir görnüşidir.UV bejerilen wilkalar howa çydamly we ýitmegine garşylygy ýokarlandyrýar.Çap etmegiň bu görnüşi, galyňlygy 2 dýuýma çenli 8 futdan 4 futa çenli plastmassa listleri gönüden-göni çap etmäge mümkinçilik berýär.

Akril görnüşinde UV çap etmek, öndürýän ajaýyp çözgüdi sebäpli köplenç dürli belgileri, marka logotiplerini we beýleki köp sanly marketing önümlerini döretmek üçin ulanylýar.

Mahabat materiallary, esasan, aýna ýaly ýagtylygy sebäpli, akril öý bezegi goşundylary üçin şem saklaýjy enjamlar, diwar plitalary, lampalar we hatda ahyrky stollar we oturgyçlar ýaly has uly zatlar üçin ulanylýar. Akril görnüşinde UV çap etmek iň möhüm bezegdir. material.Akriliň ýokary hilli we aýdyňlygy sebäpli ýagtylygyň geçirijiligi ýokarydyr;akril çap etmegi ýagty gurşawda iň köp ulanylýan mahabat materiallarynyň birine öwürýän hakykat.
Akril materiallar alamatlardaky meşhur materiallardyr, ussalarymyzyň elinde şekillendirilip, iň soňky çeper görnüşinde size hödürlenýär.

Qualityokary hilli UV enjamyndaky yzlar, surat çap etmegiň hiline diýen ýaly 1440 dpi töweregi çap hiline ýetýär.
Söwda sergi stendleri, restoran interýerleri, ofisler, myhmanhanalar we beýleki programmalar üçin garaşsyz panelleri, süýşýän gapylary, durýan grafikalary we başgalary döretmegiň birnäçe usuly bar.Müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gönüden-göni bu zatlara çap etmek üçin YDM UV tekiz tehnologiýany ulanyň.