Habarlar

 • What are the digital printing steps of YDM printer

  YDM printeriniň sanly çap ädimleri haýsylar

  YDM printeriňiz bar bolsa, YDM printerini çalt sanly çap etmek üçin nädip ulanmalydygyny size aýdyp bereýin.1-nji ädim, Müşderiňiziň talaplaryna we görkezmelerine esaslanyp, ýörite dizaýn döredýän hudo .nikleriňize rugsat beriň.Naharlaryňyza düşünmek üçin jikme-jik diskussiýa ýa-da ýygnak bolup biler ...
  Koprak oka
 • The Benefits from Sticker Printing Investment

  Stiker çap etmek maýa goýumlaryndan peýdalary

  Etiketkany çap etmek köne mekdep marketing usulydyr.Onda näme üçin henizem oňa maýa goýmaly?Marketing, marketing, marketing!Her bir işde aýakda galmak üçin marketingiň dogry dozasy gerek.Marketing usullary on bir esse bolsa-da, çap edilen stikerler ...
  Koprak oka
 • Epson print head does not out put ink troubleshooting and cleaning

  “Epson” çap kellesi, syýa näsazlyklaryny düzetmek we arassalamak üçin goýmaýar

  1. Syýa goýmaýar Näsazlyklary düzetmek üçin ädimler aşakdaky ýaly: ⑴.Syýa kartrijinde syýa ýetmezçiligini barlaň we syýa kartrijiniň gapagyny gysmaň.Syýa turbasynyň gysgyjynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Syýa haltalarynyň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Wh ...
  Koprak oka