Stiker çap etmek maýa goýumlaryndan peýdalary

Etiketkany çap etmek köne mekdep marketing usulydyr.Onda näme üçin henizem oňa maýa goýmaly?
Marketing, marketing, marketing!Her bir işde aýakda galmak üçin marketingiň dogry dozasy gerek.Marketing usullary on bir esse bolsa-da, çap edilen stikerler hemişe iň gowusy bolup galar.Amatly bolşy ýaly köp taraply, marketingiň ygtybarly usulydyr.Etiketka çap etmeklige maýa goýmagyň beýleki peýdalary:
Marketingiň tygşytly usuly
Marketing barada aýdylanda, býudjet esasy pikirlerden biridir.Kärhanalaryň köpüsi, adatça, aşa köp çykdajy sebäpli täze marketing usullaryny ulanmaga şübheli garaýarlar.
Şeýle-de bolsa, gowy habar, stiker çap etmek gaty amatly.Gymmat bahaly marketing gurallaryndan ýa-da telewizor mahabaty ýaly beýleki ýollardan has arzan.
Has gowusy, döredijilikli dizaýn edilen stikerleriň köp zähmet çekmezden göze ilýändigi.
Onuň giň gerimi bar
Tehnologiýanyň döremegi marketingiň köp görnüşini saklasa-da, arzan bahaly stikerler üçin beýle etmedi.Köp adamlar internetde ep-esli wagt sarp etseler-de, paýlaýjy marketing sungatyna baha berýänler bar.
Şeýlelik bilen, stikerleri ulanmak ýaly mahabat marketinginiň fiziki görnüşleri köpleri özüne çekýär.Diňe özüne çekiji dizaýny we dogry paýlaýyş kanalyny tapyň we iň arzan bahadan zerur ekspozisiýany döredersiňiz.
Bu tapawutlanýan marketing usulydyr
Telewizor we radio mahabaty köpler üçin umumy bolan marketing kanallarydyr.Şeýle-de bolsa, stiker çap etmegi ulanmak mahabat usulydyr.Çap ediş kompaniýasynyň dogry maslahaty bilen, ony nädip ulanmalydygy barada maslahat berilip bilner.
Mysal üçin, önümleriň toplumyna mahabat stikerlerini goýmagy maslahat berip bilerler.Şeýle hem, ýokary hilli materiallardan stiker ýasamagyň iň gowy jedeliňizdigini size habar bererler.
Işleri has gyzykly etmek üçin, hatda çärelere stikerler hem berip bilersiňiz.
Marka kampaniýalarynda ulanmak aňsat
Girdejisini artdyrmak üçin her bir kompaniýa marka talap edýär.Elbetde, stikerler beýleki onlaýn marka kampaniýalaryna garanyňda has köpdür.Elbetde, stiker çap edýän kompaniýa öňünden iň gowy teklipleri hödürlär.
Broşýuralary, kataloglary, gapaklary, sumkalary we başga-da köp sanly marketing materialy bolan ajaýyp stiker ulanyp bilersiňiz.Etiketka dogry ýerleşdirilse, dogry täsir galdyrar.
Bu köptaraply
Dürli kärhanalar dürli zerurlyklar bilen gelýär.Uly göwrümli stikerleri halaýanlar bar bolsa, kiçijik we batyrgaý bolmagyny isleýänler bar.Käbirleri stikerleri köp maksatly diýip atlandyrýarlar, sebäbi dürli talaplara we isleglere laýyk gelýän kärhanalara laýyk gelmek üçin köp taraply.
Gysgaça mazmun!Etiketka çap etmeklige maýa goýmagyň 4 esasy peýdasy!Etiketler köptaraply bolany üçin, islendik iş kampaniýasyna goşulyp bilner.Arzan arzan kesilen stikerler ýaly köplenç ulanylýan stikerler, marketing kampaniýaňyza elmydama ajaýyp goşant bolar.

 

01
02

Iş wagty: Noýabr-05-2021