wp2502948-printer-wallpapers

Keramiki plitalary çap etmek

Ceramic tiles printing (6)

Çap edijiler doly reňkli, suratly şekilleri, logotipleri we teksti göni keramiki we daş plitalara çap etmäge mümkinçilik berýär.

Syýa bada-bat bejerilýändigi sebäpli, operatorlar daş plitalaryň köp görnüşine - keramika, farfor we ş.m. göni çap edip bilerler.

UV çap ediji maşyn aşhananyň arka plitalaryny, hammam plitalaryny, aşhana plitalaryny, keramiki plitkalary, daş plitalary, tebigy plitkalary we başgalary çap edip biler.Enjamyň giň meýdany, dokumasyz hem-de bolmazdan, köp kafel mozaika yzlaryny çap etmek mümkinçiligini üpjün edýär.

Keramiki kafelde gönüden-göni ýokary hilli çap edilen şekilleri kepillendirýän häzirki zaman YDM UV printerlerini ulanyp çap ediň.Aýry-aýry dizaýnly keramiki kafel, gelýänleriňizi geň galdyrmak we ýatda saklamak üçin köplenç dürli kafelerde, restoranlarda, barlarda, gijeki klublarda ulanylýar. , Döwrebap UV çaphana tehnologiýasynyň kömegi bilen, çap edilen suratlar bilen keramiki plitkalar hem uzak wagtlap dowam edýär we suraty onlarça ýyllap aýdyňlygyny we parlaklygyny ýitirmeýär.

UV keramiki plitkalar printeri dürli programmalar üçin çalt we arassa çap etmäge mümkinçilik berdi.Şahsy ýa-da täjirçilik maksatly ulanmak üçin YDM uv keramiki plitkalar printerini ulanyň.Stolda neşir etmek, üýtgeýän, isleg boýunça çap etmek, şekillendiriş sungaty, mahabat, suratlar, binagärlik dizaýny we ýumşaklyk peýdalanan ýerlerdir.uv keramiki plitkalar printeri.

YDM UV printeri altyn plastinka, Kümüş tabak, mis plastinka, demir plastinka, alýumin plastinka, plekslass, agaç, diwar paneli, PVC paneller, potolok, organiki tagta, gasynlanan, şewron tagtasy, gasynlanan tagta, köpük ýaly beýleki materiallarda çap edip biler. Tagta, metal tagta, süýüm tagtasy, plastmassa, kerpiç, daş, keramiki kafel, syrçaly kafel, witrolit, kafel, keramiki kafel plastinka, aýna, mikrolit, kristal aýna paneli, mikrolitel kristal aýna paneli, Tinyspar, akril, agaç süýüm tagtasy, bambuk süýümi tagta, Kristal material, Geýim materialy we Ölçeg daşy we ş.m. has giňişleýin maglumat üçin gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Ceramic tiles printing (8)
Ceramic tiles printing (9)
Ceramic tiles printing (7)