wp2502948-printer-wallpapers

Aýna çap etmek

main-01

Reňkli ýa-da gara we ak çap etmek üçin Uv aýna çap ediji maşyn

Sanly fotosuraty gaty göçürmä öwürmelimi ýa-da surata düşmek üçin güýmenje üçin.uv aýna çap ediji maşyn, sanly suratlaryňyzy göni aýna çap etmegi aňsatlaşdyrýar.

Uv aýna çap ediji maşyn, dürli programmalar üçin çalt we arassa çap etmegi üpjün etdi.Şahsy ýa-da täjirçilik taýdan birnäçe ulanylyş üçin YDM uv aýna çap ediji maşyny ulanyň.Stolda neşir etmek, üýtgeýän, isleg boýunça çap etmek, şekillendiriş sungaty, mahabat, suratlar, binagärlik dizaýny we ýumşaklyk peýdalanan ýerlerdir.uv aýna çap ediji maşyn.

UV çap ediji aýna, ekrany çap etmegiň ornuny tutýan doly reňkli sanly çap tehnologiýasynyň meşhurlygydyr.Alamatlar / PVC / akril / plastmassa / deri / mata / agaç tagtasy we ş.m. ýaly dürli organiki zatlar üçin amatly, şeýle hem metal, aýna, daş ýüzünde UV çap etmek işini amala aşyrmak synanyşyklary bar. we ş.m.Öň aýna üçin ýörite çap etme prosesi bolmansoň we UV çap etmek şol döwürde daşky gurşawda baý nagyş effektlerini gazanyp bilýänligi sebäpli, UV çap ediji aýna belli bir howpsuzlyk çäginde köp dizaýner tarapyndan kabul edildi we ulanyldy.

Çeňňek materiallary çap edilen aýnanyň howa garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, alkogol we suwa çydamlylygynyň bardygyny kesgitleýär. Ony açyk aýna taslamalarynda onýyllyklaryň dowamynda we aýnanyň özi ýaly ömrüň dowamynda ulanyp bolýar; UV syýa primer bilen tekiz aýnanyň üstünde oňat täsir edýär, şonuň üçinem mümkin däl Dyrnaklar ýa-da ýiti gurallar bilen aňsatlyk bilen çyzylýar. Sanly çap etmek tehnologiýasy çylşyrymly reňk gabat gelişini amala aşyrýar, reňkli aýnada çeper portretleri we tebigy görnüşleri aç-açan görkezýär we onuň görünýän ýagtylyk geçirijiligi we şöhlelendiriş täsiri has gowudyr.

“Upfront Plexiglass Printing” üçin, iki sany dürli pleksiglasyň arasynda ajaýyp kelleli nurbat bilen ýokarlandyrmak arkaly gurnalan “Plexiglass” çap edilýär. Aýnany çap etmek ulgamy ilki reňkleri çap etmek üçin, soňra bolsa pleksiglasyň arka tarapyndan reňk doýmagy üçin ak çap etmek üçin ulanylýar.

858303
detail-06
glass (4)