YDM printeriniň sanly çap ädimleri haýsylar

YDM printeriňiz bar bolsa, YDM printerini çalt sanly çap etmek üçin nädip ulanmalydygyny size aýdyp bereýin.

1-nji ädim
Müşderiňiziň talaplaryna we görkezmelerine esaslanyp, özboluşly dizaýn döredýän hudo .nikleriňize rugsat beriň.Müşderiňiziň talaplaryna doly düşünmek üçin jikme-jik diskussiýa ýa-da ýygnak bolup biler.Dizaýn taýýar bolansoň, müşderiňiz öňünden habar berse, diňe indiki ädimiňize geçer.
2-nji ädim
Iň soňky dizaýn tassyklanandan soň, çeper eser printeriň önümi ýalňyşsyz tanamagyny we çap edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin, ýokarda aýdylyşy ýaly dogry çözgüt bilen degişli formatda (PNG ýa-da TIFF) saklanýar.
3-nji ädim
Iş otagynyň temperaturasyny barlaň, printer 20-25 gradus aralygynda işlemeli, bu aralykdan daşardaky temperatura printeriň kellelerine zeper ýetirip biler.
Printeriň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin printeri açyň, soňra çap kelleleri arassalanýar we burun ýagdaýyny barlaň, ýagdaýy gowy bolsa, indiki ädimiňize geçip bilersiňiz.Düwürtigiň ýagdaýy gowy däl bolsa, çap kellesini täzeden arassalamagyňyzy haýyş edýäris.
4-nji ädim
RIP programma üpjünçiligini açyň, çeper eserleri RIP programma üpjünçiligine goýuň we çap etmegiň çözgüdini saýlaň, ýörite çeper eserleriň surat görnüşini iş stoluna goýuň.
5-nji ädim
Mediýany printeriň iş stoluna goýuň, dolandyryş programma üpjünçiligini açyň, X okunyň we Y okunyň çap parametrlerini düzüň.Everythinghli zat gowy bolsa, indi çap etmegi saýlaň. YDM printeri, çap kellelerini gapdala, mediýa geçirip, dizaýny sepip, hakyky çap edilişine başlaýar.
Soň bolsa, çap etmegiň soňuna garaşyň.
6-njy ädim
Çap edilenden soň material ýa-da önüm gaty üns bilen iş stolundan aýrylýar.
7-nji ädim
Iň soňky ädim hiliň barlagy.Hilinden kanagatlananymyzdan soň önümler gaplanýar we iberilmäge taýýarlanýar.
Sanly çap etmek has aýdyňlygy üpjün edýändigi, wagty we güýji tygşytlaýandygy sebäpli, dünýäde giňden ulanylýar, meselem, gapyda we gapy mahabat pudagynda, bezeg pudagynda we ş.m.
Ygtybarly sanly çap ediji maşyn kompaniýasyny gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Her dürli printerleri ýokary hilli, aýratyn işçi güýji, satuwdan 24 sagat soň we pudagyň iň çalt öwrülişigi bilen üpjün edýäris.

 

photobank
03

Iş wagty: Noýabr-05-2021