Önümler

YDM Epson i3200 1313 UV tekiz printer lfd

Iki teflon örtükli bejergisi bilen antioksidatiw wakuum platformasy, ýokary gatylykly ýeňil agram, dyrmaşma garşylygy we poslama garşylygy, yzygiderli metbugatyň ýerleşdirilişiniň takykdygyna göz ýetirmek üçin mehaniki deňleşdiriş nokady.

 


  • YDM Epson i3200 Heads 1313 UV Flatbed Printer lfd
  • YDM Epson i3200 Heads 1313 UV Flatbed Printer lfd
  • YDM Epson i3200 Heads 1313 UV Flatbed Printer lfd
  • YDM Epson i3200 Heads 1313 UV Flatbed Printer lfd

Önümiň jikme-jigi

Haryt suraty

Öň tarapy

Yzyna

Çep

Dogry

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: 1,3m * 1,3m tekiz UV printer

Çap etmek tehnologiýasy

Çap ediş modeli

1313 UV printer

Maks.Çap etmegiň ululygy

1300 * 1300mm

Baş modelini çap et

Epson / Toshiba CE4M, Rikoh G5, G6

Çap görnüşi

1-3 sany / 2-4 sany

Çap etme ugry

Bir taraplaýyn / Biodirectional

Kelläniň beýikligini çap ediň

Awtomatiki beýikligi sazlamak

Kelläni arassalamak

Awto arassalaýyş ulgamy

Çap et

4 pas: 720 * 720 dpi
6 pas: 720 * 1080 dpi
8 pas: 720 * 1440 dpi
Syýa ulgamy

Syýa görnüşi

UV syýa

Syýa reňki

CMYK / CMYK + W / CMYK + W + V / CMYK + W + V + LC + LM

Syýa tankynyň göwrümi

1L

Syýa üpjünçiligi

Umumy syýa üpjünçiligi ulgamy

Guramagyň görnüşi

Daşary ýurtdan getirilen lampa bejergisi

Ak syýa garyjy

Elýeterli

Syýa aýlanyşynda

Elýeterli
Mediýa

Mediýa görnüşi

Akril / alýumin / keramika / köpük tagtasy / aýna / karton&beýlekiler

Iň ýokary galyňlygy

100mmorözleşdirilen
Işleýiş

Operasiýa dili

Hytaý / Iňlis

Operasiýa ulgamy

Windows XP / Windows 7/ Windows 10

Işleýiş platformasy

Tamamlanan wakuum adsorbsion platformasy

Işleýiş gurşawy

Temperatura: 20 ℃ ~ 28 ity Çyglylyk: 40% RH ~ 60% RH

Kompýuter konfigurasiýasy

Ulgam: XP, win7, win10,32 / 64
CPU: ≥ Intel i5
RAM: ≥8GB
Gaty disk: SATA 500G, NTFS
CD Rom: DVD ýazga alynýar
Disk C üçin boş ýer: ≥100 G.
Beýlekiler

RIP programma üpjünçiligi

RIPRint / UnitedFancy/ Fotosurat

Interfeýs

LAN

Reňk dolandyryşy

Egrilik we dykyzlygy sazlamak funksiýasy bilen ICC ülňülerine laýyk geliň.

Surat formaty

TIFF, JPEG, POSTSCRIPT3, PDF

Elektrik üpjünçiligi

AC220V, 50 / 60HZ

Kuwwat sarp etmek

1 KWt

Şowhun

Garaşma <32dB Işlemek <65dB

UV çyrasy

LED bejergisi, ömri 50000 sagat, suw şoling

önümiň jikme-jiklikleri

Önümçilik derejesindäki kiçi formatly uv tekiz printer, YDM 1313 uv printeri ajaýyp iş öndürijiligi bilen işiňizi artdyrmak üçin iň gowy saýlama bolar, bu kämilleşdirilen model enjamy “Static” ýok ediji enjam, awtomatik beýikligi ölçemek, ekranyň ýerine amatly düwmeler bilen enjamlaşdyrylandyr we ş.m. Ansat gurnama, aňsat işlemek, aňsat hyzmat etmek.

2.2.1

Wakuum platformasy

YDM 1313 UV printer giň gerimli pudak üçin oýlanyşykly ýasaldy.Uly göwrümli hereketlendirijiler bilen utgaşdyrylan, hakykatdanam özboluşly adaty üwelen alýumin stoluň üstü, bu printere hatda iň kyn materialy hem saklamaga mümkinçilik berýär .Mehaniki deňleşdiriş nokady, yzygiderli media ýerleşdirilişine takyk göz ýetirmek üçin.

2.2.2 雷赛AC 400w

Senagat derejesi Servo Motor

YDM, çap etmegiň takyklygyny saklamak üçin, gatnaw hereketine ajaýyp öndürijilikli önümçilik derejeli servo motoryny saýlaýar

2.2.3

Syýa kesgitlemek ulgamy

Syýa duýduryş ulgamy, ýalpyldawuk ýagtylyk we sesler bilen pes syýa derejesini we ak kelleleri goramak üçin ak syýa üçin aýlanyş we hereketlendiriji ulgam bilen enjamlaşdyrylan YDM 1313 UV printerini ýatladyp biler.

2.2.4

Çaknyşyklara garşy enjam

Çaknyşyklara garşy enjam, metbugata degse, çap kellesini netijeli goramak we işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin wagony saklap biler.

)HMY1RZLO25}_0I5MJEYNE5

“Epson i3200” üçin MEMS önümçiligi we inçe film piezo elementi ýokary takyklygy we ýokary dykyzlygy (600 npi / 2 hatar burun) amala aşyryp biler.Ykjam, ýokary tizlikli, ýokary hilli we ýokary şekil hiline goşant goşýar.

IghHokary rezolýusiýa ighHokary çydamly ↾ Dürli çal reňkli rOriginal hil

“Epson” -yň täsin MEMS burunlaryndan we syýa akymynyň takyklygy, tegelek syýa damjalarynyň takyk we yzygiderli ýerleşdirilmegini üpjün edýär.

“Epson” -yň üýtgeşik üýtgeýän ululykdaky damja tehnologiýasy (VSDT), damjanyň sesini çykarmak üçin erkin gözegçilik etmek arkaly tekiz bahalandyrmany üpjün edýär.Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin I3200-den başga-da hatara goşuldy.

yicai--1

YDM 1313 UV printeri CMYK WV üçin elýeterlidir we bu reňk toplumy üçin CMYK WV (Cyan / Magenta / Sary / Gara / Ak / Lak) bir wagtyň özünde çap edilip bilner we çap edilen UV lak, guran ultramelewşe şöhläniň aşagyndan geçip bejerilýär. we lak bada-bat gatylaşdyrýar, gaty ýokary ýalpyldawuk lak çap edýär we lak, suwly we UV arasynda iň ýokary goragy üpjün edýär.Lak, aç-açan gorag boýagy hökmünde, gaty we çap edilen lak bilen beýleki adaty çap edilen reňklerden has gowy, gowy gorag täsirini berip biler.Theeri gelende aýtsak, Varnişiň ýagtylygy we ýagtylygy bar, örtügi hemişe gowy ýagtylyk duýgusyny saklap biler.Lak hem el bilen boýalýar, çap edilen zady bezeg ulanylyşy ýaly has ajaýyp eder.

yicai2--2

Önümçilik prosesi

Maşyn ýygnamak we synag

01 Maşyn dinamiki dizaýny

02 Çig mal taýýarlamak

03 Nc Sawing gaýtadan işlemek

04 Maşyn modully kesiş gaýtadan işlemek

05 Garnituralary gaýtadan işlemek

06 Torna düşegini gaýtadan işlemek

07 Alýuminiý kesiş prosesi

08 Kebşirleýiş prosesi

Maşyn komponentlerini taýýarlamak

Assambleýa

48 sagat synag synagy

Çap etmegiň täsirini tassyklaň

Bukjany eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary

Konteýner ýüklenýär

Arza

Çüýşe we kubok çap etmek

Çüýşe we kubok çap etmek

Telefon kassasy

Öýde başlaýan ýa-da işleýän giňişleýin çap we gol dükany bilen işleýärsiňizmi, bar bolan UV printer sanawymyz birnäçe dürli warianty üpjün edýär, bu opsiýalary aşakdakylara, golf, logotip, toýda çap edilen UV bejeriş syýa ulanyp bilersiňiz. sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, aýna çüýşeli arkalar, agaç pol, tagta ýa-da marka, senagat ýa-da mahabat edebiýaty üçin zerur bolan başga zatlar.

Akril çap etmek

Aýna çap etmek

Keramiki çap

Deri çap etmek

Metal çap etmek

Diwar paneli çap etmek

Agaç çap etmek

Custöriteleşdirilen sowgat gutusy çap etmek

Toý obýektlerini çap etmek

Kanwas Çap etmek

Mermer çap etmek

Içerki 3D çap etmek

Has ýörite önümleri çap etmek üçin, gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli çaphana çözgütlerini we ýokary hilli enjamy hödürläris.

Satuw hyzmatyndan soň

Tehniki goldaw

Çap ediş maşynynyň öndürijisi hökmünde YDM-iň ösüşi elmydama müşderileriň isleglerine baglydyr, müşderiler üçin erkin tälim berýäris we uv printerini nädip gurmalydygy barada görkezmeler berýäris.

Sahypada gurnama

Şeýle hem, halkara müşderilerimize müşderileriň islegine görä ýerinde gurnama üpjün edýäris ýa-da çap ediji enjamy gurnamaga distribýutorlarymyza ygtyýar berýäris.

Onlaýn hyzmat

Whatsapp / Wechat / Skype / E-poçta we beýlekiler bar, uzakdan işlemek tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlamak üçin kynçylyklary wagtynda çözer.

YDM, uv çap ediş enjamymyzda 12 AY Kepillik hödürleýär.Professional tehniki goldawymyzyň telefon, e-poçta, göni söhbetdeşlik we skype wideosy arkaly yzarlajak hyzmat toparyny döredýäris, soragyňyz bar bolsa ýa-da kynçylyk çekýän bolsaňyz, wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.

Okuw
Müşderilerimize öz printerlerine hyzmat etmek we hyzmat etmek üçin tälim berýäris we höweslendirýäris. Professional görkezmelerimiz bilen bu siziň üçin aňsat iş. Eger uv printeri YDM-iň paýlaýjylary satsa, gurmak we hyzmatdaşlygy goldamak üçin tejribeli inersenerleri ibermäge ygtyýar bereris. maşyn gelende.

service (1)
dcafsw
ghrth

Ösüş ýoly

2005-nji ýyl
2008-nji ýyl
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021-nji ýyl
2025-nji ýyl

Kompaniýa'Öňküsi, esasan, Hytaý bazaryndaky daşary ýurt markasy inkjet printeri üçin satuwdan soň hyzmat edýär.

 

Daşary ýurtlardan getirilýän maşynlaryň agyr monopoliýasyny ýeňip geçmek üçin her dürli kynçylyklary we garaşsyz önümçiligi ýeňip geçýäris.

2008

YDM resmi taýdan paýlandy we paýlaýyş kanallarynyň gurluşygyny amala aşyrdy, şu ýyldan bäri bazar paýy ep-esli artdy.

2013

SSIA-nyň “Vise present” -i bilen sylaglanan, täze dinamiki oturgyç öndürýän kärhana, Mundan başga-da, YDM bu ugurda CE / SGS goşa sertifikaty tarapyndan tassyklanan ilkinji.

img

YDM UV Senagat derejeli çaphana enjamy bazara çykaly bäri ýokary abraýdan peýdalanýar.

2016

Maşyn konfigurasiýasynyň elmydama öňde durmagyny üpjün etmek üçin “Toshiba”, “Ricoh”, “Hoson”, “KNFUN”, “UMC” we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň.

2017

50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilen global bäsleşige işjeň gatnaşyň.

2019

G6 kelleli senagat derejeli maşyn.

2020

2021-Rulon maşynyna goşa pürküji rulon döredildi.

2021

2025-Biziň maksadymyz, 20-nji kompaniýada YDM-ni dünýä belli inkjet printer öndürijisine öwürmekth ýubileý.

2025