Önümler

YDM Senagat synpy 2030 tekiz printer


  • YDM Industrial grade 2030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2030 flatbed printer

Önümiň jikme-jigi

Haryt suraty

Öň tarapy

Yzyna

Çep

Dogry

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: YDM Senagat synpy 2030 tekiz printer

Çap etmek tehnologiýasy
Çap ediş modeli 2030-njy ýylUV printer
Maks.Çap etmegiň ululygy 2000 * 3000mm
Baş modelini çap et Toshiba CE4M, Ricoh G5, G6
Çap görnüşi 4-16kompýuterler / 2-8kompýuterler
Çap etme ugry Bir taraplaýyn / B.i-ugrukdyryjy
Kelläniň beýikligini çap ediň EmiarymAwtomatiki beýikligi sazlamak(Awto-opsiýa)
Kelläni arassalamak Gollanmaarassalaýyş ulgamy
Çap et Toshiba CE4M4 pas:600*600 dpi
6 pas:600*900 dpi
8 pas:600 * 1200 dpi
RICOH G54 pas:720*600 dpi
6 pas:720*900 dpi
8 pas:720 * 1200 dpi
Syýa ulgamy
Syýa görnüşi UV syýa
Syýa reňki CMYK / CMYK + W / CMYK + W + V /2*CMYK +2*W+2*V
Syýa tankygöwrümi 3.5L
Syýa üpjünçiligi Ativearamazsyýa üpjünçiligi ulgamy
Guramagyň görnüşi Daşary ýurtdan getirilen lampa bejergisi
Ak syýa garyjy Elýeterli
Syýa aýlanyşynda Elýeterli
Mediýa
Mediýa görnüşi Akril / alýumin / keramika / köpük tagtasy / aýna / karton we başgalar
Iň ýokary galyňlygy 100mm ýa-da özleşdirilen
Işleýiş
Operasiýa dili Hytaý / Iňlis
Operasiýa ulgamy Windows XP / Windows 7 / Windows 10
Işleýiş platformasy Tamamlanan wakuum adsorbsion platformasy
Işleýiş gurşawy Temperatura: 20 ℃ ~ 28 ity Çyglylyk: 40% RH ~ 60% RH
Kompýuter konfigurasiýasy Ulgam: XP, win7, win10,32 / 64
CPU: ≥ Intel i5
RAM: ≥8GB
Gaty disk: SATA 500G, NTFS
CD Rom: DVD ýazga alynýar
Disk C üçin boş ýer: ≥100 G.
Beýlekiler
RIP programma üpjünçiligi UnitedFancy /Çap ediş zawody (opsiýa:Fotosurat)
Interfeýs LAN
Reňk dolandyryşy Egrilik we dykyzlygy sazlamak funksiýasy bilen ICC ülňülerine laýyk geliň.
Surat formaty TIFF, JPEG, POSTSCRIPT3, PDF
Elektrik üpjünçiligi AC220V, 50 / 60HZ
Kuwwat sarp etmek 3.5KW
Şowhun Garaşma <32dB Işlemek <65dB
UV çyrasy LED bejergisi, ömri 50000 sagat, suw sowadyjy

önümiň jikme-jiklikleri

2030 (13)

Wakuum platformasy

6 sany PCS bilen antioksidant alýumin wakuum platformasy, Maks.Çap etmegiň ululygy 2.0 * 3.0m, anti-oksidleýji platformanyň çyzylmagyna garşylygy gowulaşdyryp biler, umuman gözegçilik dürli ölçegdäki mediýa laýyk bolup biler we kiçi partiýa çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrar.

2030 (5)

Wagon

Täze döredilen wagonda, bir düwmäni arassalamak üçin baş funksiýa, UV-iň bejeriş funksiýasy we statiki ýok etmek funksiýasy, ýarym awtomatiki beýikligi ölçemek funksiýasy bar.
Gurlan çap kelleleriniň sany, 2-8 PCS RICOH G5 ýa-da 4-16 PCS Toshiba CE4M ýaly müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

2030 (11)

Adamlaşdyrylan iş dizaýny

Gyssagly kömek düwmesi we öňdäki çaknyşykdan gaça durmak enjamy, gyssagly togtatmak düwmesi operatoryň gyssagly ýagdaýda printeri öçürmegini üpjün edip biler we wagon çaknyşygynyň öňüni alyş enjamy, daşarky harytlar bolanda wagonyň çaknyşmagynyň çap kellesine zeper ýetirmezligini üpjün edip biler. platformada

2030 (10)

Uly göwrümli syýa tanky

Üznüksiz çap edilmegini üpjün etmek üçin 3.5L awtomatiki negatiw basyş syýa üpjünçiligi ulgamy.Ak syýa ulgamynda ak çap kellesiniň ýapylmazlygy üçin awtomatiki garyşyk we aýlanyş ulgamy bar.Syýa pes datçik bilen enjamlaşdyrylan, syýa göwrümi kesgitlenen bahadan pes bolsa, duýduryş berer.

“Toshiba CE4M” çap kellesi

Printer üçin, islegleriňize görä, “Toshiba CE4M” ýa-da “RICOH G5 / G6” çap kellesini gurnap bilersiňiz.

2030 (14)

RICOH G5 Çap kellesi

Size ýokary takyklykly printer ýa-da çalt çap ediji printer gerek bolsa-da, islegleriňize laýyk gelýän çap çözgüdini sazlap bileris.

2030-8
yicai--3

CMYK WV bir gezek çap edilip bilner, UV lak lak bilen çalt guradýan we gatylaşýan ultramelewşe şöhläniň aşagyndan geçip, ýokary ýalpyldawuk lak döredip, lak, suw we UV arasynda iň ýokary goragy hödürleýär.UV bilen önümi laklamak ony has ussat görüner, şeýle hem has özüne çekiji eder. Laklamak önümiň duýulýan hilini ýokarlandyrar.Mundan başga-da, tygşytly we ulanyjy üçin amatly proses bolup, tutuş sahypada ýer gutarmak ýa-da goşmaça amallar goşmak arkaly aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Islenýän netijäni gazanmak üçin manipulirläp bolýar

yicai2--11

Önümçilik prosesi

Maşyn ýygnamak we synag

01 Maşyn dinamiki dizaýny

02 Çig mal taýýarlamak

03 Nc Sawing gaýtadan işlemek

04 Maşyn modully kesiş gaýtadan işlemek

05 Garnituralary gaýtadan işlemek

06 Torna düşegini gaýtadan işlemek

07 Alýuminiý kesiş prosesi

08 Kebşirleýiş prosesi

Synag suratlaryny çap ediň

Bukjany eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak maglumatlary

Arza

Akril çap etmek

Aýna çap etmek

Keramiki çap

UV printer, esasan, ýöriteleşdirilen önümler we beýleki tekiz zatlar ýaly zatlary çap etmek üçin ulanylýar.UV-de aýna, metal, agaç, plastmassa, keramika we başga-da köp sanly çap edilip bilinýän substratlar bar, geliň YDM UV Printer tarapyndan çap edilen käbir nusgalary göreliň

Deri çap etmek

Metal çap etmek

Agaç çap etmek

Agaç çap etmek

Custöriteleşdirilen sowgat gutusy çap etmek

Kebşirleýiş suratlary Çap etmek

Kanwas Çap etmek

Mermer çap etmek

Içerki 3D çap etmek

Has ýörite önümleri çap etmek üçin, gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli çaphana çözgütlerini we ýokary hilli enjamy hödürläris.

Satuw hyzmatyndan soň

Tehniki goldaw

Çap ediş maşynynyň öndürijisi hökmünde YDM-iň ösüşi elmydama müşderileriň isleglerine baglydyr, müşderiler üçin erkin tälim berýäris we uv printerini nädip gurmalydygy barada görkezmeler berýäris.

Sahypada gurnama

Şeýle hem, halkara müşderilerimize müşderileriň islegine görä ýerinde gurnama üpjün edýäris ýa-da çap ediji enjamy gurnamaga distribýutorlarymyza ygtyýar berýäris.

Onlaýn hyzmat

Whatsapp / Wechat / Skype / E-poçta we beýlekiler bar, uzakdan işlemek tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlamak üçin kynçylyklary wagtynda çözer.

YDM, uv çap ediş enjamymyzda 12 AY Kepillik hödürleýär.Professional tehniki goldawymyzyň telefon, e-poçta, göni söhbetdeşlik we skype wideosy arkaly yzarlajak hyzmat toparyny döredýäris, soragyňyz bar bolsa ýa-da kynçylyk çekýän bolsaňyz, wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.

Okuw
Müşderilerimize öz printerlerine hyzmat etmek we hyzmat etmek üçin tälim berýäris we höweslendirýäris. Professional görkezmelerimiz bilen bu siziň üçin aňsat iş. Eger uv printeri YDM-iň paýlaýjylary satsa, gurmak we hyzmatdaşlygy goldamak üçin tejribeli inersenerleri ibermäge ygtyýar bereris. maşyn gelende.

service (1)
dcafsw
ghrth

Ösüş ýoly

2005-nji ýyl
2008-nji ýyl
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021-nji ýyl
2025-nji ýyl

Kompaniýa'Öňküsi, esasan, Hytaý bazaryndaky daşary ýurt markasy inkjet printeri üçin satuwdan soň hyzmat edýär.

 

Daşary ýurtlardan getirilýän maşynlaryň agyr monopoliýasyny ýeňip geçmek üçin her dürli kynçylyklary we garaşsyz önümçiligi ýeňip geçýäris.

2008

YDM resmi taýdan paýlandy we paýlaýyş kanallarynyň gurluşygyny amala aşyrdy, şu ýyldan bäri bazar paýy ep-esli artdy.

2013

SSIA-nyň “Vise present” -i bilen sylaglanan, täze dinamiki oturgyç öndürýän kärhana, Mundan başga-da, YDM bu ugurda CE / SGS goşa sertifikaty tarapyndan tassyklanan ilkinji.

img

YDM UV Senagat derejeli çaphana enjamy bazara çykaly bäri ýokary abraýdan peýdalanýar.

2016

Maşyn konfigurasiýasynyň elmydama öňde durmagyny üpjün etmek üçin “Toshiba”, “Ricoh”, “Hoson”, “KNFUN”, “UMC” we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň.

2017

50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilen global bäsleşige işjeň gatnaşyň.

2019

G6 kelleli senagat derejeli maşyn.

2020

2021-Rulon maşynyna goşa pürküji rulon döredildi.

2021

2025-Biziň maksadymyz, 20-nji kompaniýada YDM-ni dünýä belli inkjet printer öndürijisine öwürmekth ýubileý.

2025