Önümler

YDM Senagat synpy 4030 tekiz printer


  • YDM Industrial grade 4030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 4030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 4030 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 4030 flatbed printer

Önümiň jikme-jigi

Haryt suraty

Öň tarapy

Öň tarapy

Çep

Dogry

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: YDM Senagat derejesi 4030 tekiz printer

Çap etmek tehnologiýasy
Çap ediş modeli 4030 UV printer
Maks.Çap etmegiň ululygy 4000 * 3000mm
Baş modelini çap et Toshiba CE4M, Ricoh G5, G6
Çap görnüşi 4-16 sany / 2-8 sany
Çap etme ugry Bir taraplaýyn / iki taraplaýyn
Kelläniň beýikligini çap ediň -Arym awtomatiki beýikligi sazlamak (opsiýa opsiýasy)
Kelläni arassalamak El bilen arassalamak ulgamy
Çap et “Toshiba CE4M4pass”: 600 * 600 dpi
6 pass: 600 * 900 dpi
8 pass: 600 * 1200 dpi
RICOH G54 pass: 720 * 600 dpi
6 pas: 720 * 900 dpi
8 pas: 720 * 1200 dpi

 

Syýa ulgamy
Syýa görnüşi UV syýa
Syýa reňki CMYK / CMYK + W / CMYK + W + V /2*CMYK +2*W+2*V
Syýa tankygöwrümi 3.5L
Syýa üpjünçiligi Ativearamazsyýa üpjünçiligi ulgamy
Guramagyň görnüşi Daşary ýurtdan getirilen lampa bejergisi
Ak syýa garyjy Elýeterli
Syýa aýlanyşynda Elýeterli
Mediýa
Mediýa görnüşi Akril / alýumin / keramika / köpük tagtasy / aýna / karton we başgalar
Iň ýokary galyňlygy 100mm ýa-da özleşdirilen

Işleýiş

Operasiýa dili Hytaý / Iňlis
Operasiýa ulgamy Windows XP / Windows 7 / Windows 10
Işleýiş platformasy Tamamlanan wakuum adsorbsion platformasy
Işleýiş gurşawy Temperatura: 20 ℃ ~ 28 ity Çyglylyk: 40% RH ~ 60% RH
Kompýuter konfigurasiýasy Ulgam: XP, win7, win10,32 / 64
CPU: ≥ Intel i5
RAM: ≥8GB
Gaty disk: SATA 500G, NTFS
CD Rom: DVD ýazga alynýar
Disk C üçin boş ýer: ≥100 G.
Beýlekiler
RIP programma üpjünçiligi UnitedFancy /Çap ediş zawody (opsiýa:Fotosurat)
Interfeýs LAN
Reňk dolandyryşy Egrilik we dykyzlygy sazlamak funksiýasy bilen ICC ülňülerine laýyk geliň.
Surat formaty TIFF, JPEG, POSTSCRIPT3, PDF
Elektrik üpjünçiligi AC220V, 50 / 60HZ
Kuwwat sarp etmek 3.5KW
Şowhun Garaşma <32dB Işlemek <65dB
UV çyrasy LED bejergisi, ömri 50000 sagat, suw sowadyjy

önümiň jikme-jiklikleri

2.2.1

Wakuum platformasy

31000 PCS wakuum adsorbsion nokady bolan antioksidleýji alýumin wakuum platformasy, her kiçi adsorbsion nokadynyň diametri 2mm, Maks platformasy.Çap etmegiň ululygy 4.0 * 3.0m.
Wakuum adsorbsion nokatlarynyň köpüsi we iki toplum 2.1KW wakuum adsorbsion hereketlendirijileri dürli ululykdaky mediýa laýyk bolup biler we kiçi partiýa çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrar.

carriage

Wagon

Täze döredilen wagon, adaty çap beýikligi 10 sm, çap etmegiň beýikligi müşderileriň isleglerine görä 40 santimetre çenli düzülip bilner.Şeýle hem, bir düwmäni arassalamak üçin baş funksiýa, UV-iň bejeriş funksiýasy we statiki ýok etmek funksiýasy bar.“Machine” awtomatiki boş işleýiş çap çap bazasy, müşderiniň çap isleglerini has gowy kanagatlandyryp biler.

Beam

Senagat metal şöhlesi

Galyndy tutuşlygyna guýulýar we printeriň uzak wagtlap ýalňyşlyk döretmezligi üçin enjam awtomatiki usulda metal şöhläni oýýar.
Iki gezek WON sessiz gollanma relsleri we çap edilende arabanyň ýokary tizligini we sessiz hereketini üpjün etmek üçin 22 mm giňlikdäki ONK sessiz guşak.

ink tank

Uly göwrümli syýa tanky

Y oky, hereket edýän wagtyňyz printer şöhlesiniň takyklygyny üpjün etmek üçin adaty guşak sürüjisini çalyşmak üçin nurbatlary ulanýar.
Ink bilen enjamlaşdyrylan 3.5L uly göwrümli syýa baklarynda üznüksiz önümçiligi kanagatlandyryp biljek duýduryş ýok.

2005-nji ýyldan bäri uv printerindäki baý tejribämiziň esasynda OEM elmydama elýeterli.

Printer üçin, islegleriňize görä, “Toshiba CE4M” ýa-da “RICOH G5 / G6” çap kellesini gurnap bilersiňiz.

RICOH G5 Çap kellesi

2030-8

“Toshiba CE4M” çap kellesi

2513 (22)

Size ýokary takyklykly printer ýa-da çalt çap ediji printer gerek bolsa-da, islegleriňize laýyk gelýän çap çözgüdini sazlap bileris.

yicai--5

CMYK WV bir gezek çap edilip bilner, UV lak lak bilen çalt guradýan we gatylaşýan ultramelewşe şöhläniň aşagyndan geçip, ýokary ýalpyldawuk lak döredip, lak, suw we UV arasynda iň ýokary goragy hödürleýär.UV bilen önümi laklamak ony has ussat görüner, şeýle hem has özüne çekiji eder. Laklamak önümiň duýulýan hilini ýokarlandyrar.Mundan başga-da, tygşytly we ulanyjy üçin amatly proses bolup, tutuş sahypada ýer gutarmak ýa-da goşmaça amallar goşmak arkaly aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Islenýän netijäni gazanmak üçin manipulirläp bolýar

yicai2--10

Önümçilik prosesi

Maşyn ýygnamak we synag

01 Maşyn dinamiki dizaýny

02 Çig mal taýýarlamak

03 Nc Sawing gaýtadan işlemek

04 Maşyn modully kesiş gaýtadan işlemek

05 Garnituralary gaýtadan işlemek

06 Torna düşegini gaýtadan işlemek

07 Alýuminiý kesiş prosesi

08 Kebşirleýiş prosesi

Synag suratlaryny çap ediň

Bukjany eltip bermek

Arza

Akril çap etmek

Aýna çap etmek

Keramiki çap

UV printer, esasan, ýöriteleşdirilen önümler we beýleki tekiz zatlar ýaly zatlary çap etmek üçin ulanylýar.UV-de aýna, metal, agaç, plastmassa, keramika we başga-da köp sanly çap edilip bilinýän substratlar bar, geliň YDM UV Printer tarapyndan çap edilen käbir nusgalary göreliň

Deri çap etmek

Metal çap etmek

Agaç çap etmek

Agaç çap etmek

Custöriteleşdirilen sowgat gutusy çap etmek

Kebşirleýiş suratlary Çap etmek

Kanwas Çap etmek

Mermer çap etmek

Içerki 3D çap etmek

Has ýörite önümleri çap etmek üçin, gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli çaphana çözgütlerini we ýokary hilli enjamy hödürläris.

Satuw hyzmatyndan soň

20220223094651
service (1)
dcafsw
ghrth

Ösüş ýoly

2005-nji ýyl
2008-nji ýyl
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021-nji ýyl
2025-nji ýyl

Kompaniýa'Öňküsi, esasan, Hytaý bazaryndaky daşary ýurt markasy inkjet printeri üçin satuwdan soň hyzmat edýär.

 

Daşary ýurtlardan getirilýän maşynlaryň agyr monopoliýasyny ýeňip geçmek üçin her dürli kynçylyklary we garaşsyz önümçiligi ýeňip geçýäris.

2008

YDM resmi taýdan paýlandy we paýlaýyş kanallarynyň gurluşygyny amala aşyrdy, şu ýyldan bäri bazar paýy ep-esli artdy.

2013

SSIA-nyň “Vise present” -i bilen sylaglanan, täze dinamiki oturgyç öndürýän kärhana, Mundan başga-da, YDM bu ugurda CE / SGS goşa sertifikaty tarapyndan tassyklanan ilkinji.

img

YDM UV Senagat derejeli çaphana enjamy bazara çykaly bäri ýokary abraýdan peýdalanýar.

2016

Maşyn konfigurasiýasynyň elmydama öňde durmagyny üpjün etmek üçin “Toshiba”, “Ricoh”, “Hoson”, “KNFUN”, “UMC” we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň.

2017

50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilen global bäsleşige işjeň gatnaşyň.

2019

G6 kelleli senagat derejeli maşyn.

2020

2021-Rulon maşynyna goşa pürküji rulon döredildi.

2021

2025-Biziň maksadymyz, 20-nji kompaniýada YDM-ni dünýä belli inkjet printer öndürijisine öwürmekth ýubileý.

2025