Önümler

YDM Senagat synpy 2513 tekiz printer


  • YDM Industrial grade 2513 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2513 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2513 flatbed printer
  • YDM Industrial grade 2513 flatbed printer

Önümiň jikme-jigi

Haryt suraty

Öň tarapy

Yzyna

Çep

Dogry

Önümiň parametrleri

Önümiň ady: YDM Senagat synpy 2513 tekiz printer

Çap etmek tehnologiýasy
Çap ediş modeli 2513UV printer
Maks.Çap etmegiň ululygy 2500 * 1300mm
Baş modelini çap et Toshiba CE4M, Ricoh G5, G6
Çap görnüşi 4-16kompýuterler / 2-8kompýuterler
Çap etme ugry Bir taraplaýyn / B.i-ugrukdyryjy
Kelläniň beýikligini çap ediň EmiarymAwtomatiki beýikligi sazlamak(Awto-opsiýa)
Kelläni arassalamak Gollanmaarassalaýyş ulgamy
Çap et Toshiba CE4M4 pas:600*600 dpi
6 pas:600*900 dpi
8 pas:600 * 1200 dpi
RICOH G54 pas:720*600 dpi
6 pas:720*900 dpi
8 pas:720 * 1200 dpi

 

Syýa ulgamy
Syýa görnüşi UV syýa
Syýa reňki CMYK / CMYK + W / CMYK + W + V /2*CMYK +2*W+2*V
Syýa tankygöwrümi 3.5L
Syýa üpjünçiligi Ativearamazsyýa üpjünçiligi ulgamy
Guramagyň görnüşi Daşary ýurtdan getirilen lampa bejergisi
Ak syýa garyjy Elýeterli
Syýa aýlanyşynda Elýeterli
Mediýa
Mediýa görnüşi Akril / alýumin / keramika / köpük tagtasy / aýna / karton we başgalar
Iň ýokary galyňlygy 100mm ýa-da özleşdirilen
Işleýiş
Operasiýa dili Hytaý / Iňlis
Operasiýa ulgamy Windows XP / Windows 7 / Windows 10
Işleýiş platformasy Tamamlanan wakuum adsorbsion platformasy
Işleýiş gurşawy Temperatura: 20 ℃ ~ 28 ity Çyglylyk: 40% RH ~ 60% RH
Kompýuter konfigurasiýasy Ulgam: XP, win7, win10,32 / 64
CPU: ≥ Intel i5
RAM: ≥8GB
Gaty disk: SATA 500G, NTFS
CD Rom: DVD ýazga alynýar
Disk C üçin boş ýer: ≥100 G.
Beýlekiler
RIP programma üpjünçiligi UnitedFancy /Çap ediş zawody (opsiýa:Fotosurat)
Interfeýs LAN
Reňk dolandyryşy Egrilik we dykyzlygy sazlamak funksiýasy bilen ICC ülňülerine laýyk geliň.
Surat formaty TIFF, JPEG, POSTSCRIPT3, PDF
Elektrik üpjünçiligi AC220V, 50 / 60HZ
Kuwwat sarp etmek 3.5KW
Şowhun Garaşma <32dB Işlemek <65dB
UV çyrasy LED bejergisi, ömri 50000 sagat, suw sowadyjy

önümiň jikme-jiklikleri

2.2.1

Wakuum platformasy

Iki teflon örtükli bejergisi bilen antioksidatiw wakuum platformasy, ýokary gatylykly ýeňil agram, dyrmaşma garşylygy we poslama garşylygy, yzygiderli metbugatyň ýerleşdirilişiniň takykdygyna göz ýetirmek üçin mehaniki deňleşdiriş nokady.

2030 (5)

Wagon

Täze döredilen ýeňil wagon, OEEPO ýa-da AP&T statiki ýok ediji, temperatura gözegçiligi, kelläni arassalamak düwmesi we has durnukly we takyk çap edilmegini üpjün etmek üçin arabanyň çaknyşma garşy enjamy

2030 (11)

Adamlaşdyrylan iş dizaýny

Gyssagly kömek düwmesi işgärleriň howpsuzlygyny has netijeli gorap biler.
Amatly iş düwmeleri operatorlaryň işlemegini aňsatlaşdyrýar.
6 sany PCS zona düwmesi, has uly adsorbsion güýji alyp, elektrik toguny tygşytlap biler

2030 (10)

Uly göwrümli syýa tanky

3,5 L uly göwrümli syýa baklary, 24 sagadyň dowamly önümçiligini kanagatlandyryp bilýän syýa ýetmezçiligi bilen enjamlaşdyrylandyr.

2005-nji ýyldan bäri uv printerindäki baý tejribämiziň esasynda OEM elmydama elýeterli.

Printer üçin, zerurlyklaryňyza görä, “Epson Series” çap kellesini (F 1080-A1, L1440-A1, F1440-A1 ýa-da I 3200-U1 çap kellesi), Toshiba CE4M ýa-da RICOH G5 / G6 çap kellesini saýlap bilersiňiz.

“Epson” çap kellesi

2513-10

“Toshiba CE4M” çap kellesi

Toshiba

RICOH G5 Çap kellesi

2030-8

Size ýokary takyklykly printer ýa-da çalt çap ediji printer gerek bolsa-da, islegleriňize laýyk gelýän çap çözgüdini sazlap bileris.

yicai--4

CMYK WV bir gezek çap edilip bilner, UV lak lak bilen çalt guradýan we gatylaşýan ultramelewşe şöhläniň aşagyndan geçip, ýokary ýalpyldawuk lak döredip, lak, suw we UV arasynda iň ýokary goragy hödürleýär.UV bilen önümi laklamak ony has ussat görüner, şeýle hem has özüne çekiji eder. Laklamak önümiň duýulýan hilini ýokarlandyrar.Mundan başga-da, tygşytly we ulanyjy üçin amatly proses bolup, tutuş sahypada ýer gutarmak ýa-da goşmaça amallar goşmak arkaly aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Islenýän netijäni gazanmak üçin manipulirläp bolýar

yicai2--9

Önümçilik prosesi

Maşyn ýygnamak we synag

01 Maşyn dinamiki dizaýny

02 Çig mal taýýarlamak

03 Nc Sawing gaýtadan işlemek

04 Maşyn modully kesiş gaýtadan işlemek

05 Garnituralary gaýtadan işlemek

06 Torna düşegini gaýtadan işlemek

07 Alýuminiý kesiş prosesi

08 Kebşirleýiş prosesi

Synag suratlaryny çap ediň

Bukjany eltip bermek

Arza

Akril çap etmek

Aýna çap etmek

Keramiki çap

UV printer, esasan, ýöriteleşdirilen önümler we beýleki tekiz zatlar ýaly zatlary çap etmek üçin ulanylýar.UV-de aýna, metal, agaç, plastmassa, keramika we başga-da köp sanly çap edilip bilinýän substratlar bar, geliň YDM UV Printer tarapyndan çap edilen käbir nusgalary göreliň

Deri çap etmek

Metal çap etmek

Agaç çap etmek

Agaç çap etmek

Custöriteleşdirilen sowgat gutusy çap etmek

Kebşirleýiş suratlary Çap etmek

Kanwas Çap etmek

Mermer çap etmek

Içerki 3D çap etmek

Has ýörite önümleri çap etmek üçin, gönüden-göni biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hünärli çaphana çözgütlerini we ýokary hilli enjamy hödürläris.

Satuw hyzmatyndan soň

20220223094651
service (1)
dcafsw
ghrth

Ösüş ýoly

2005-nji ýyl
2008-nji ýyl
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2021-nji ýyl
2025-nji ýyl

Kompaniýa'Öňküsi, esasan, Hytaý bazaryndaky daşary ýurt markasy inkjet printeri üçin satuwdan soň hyzmat edýär.

 

Daşary ýurtlardan getirilýän maşynlaryň agyr monopoliýasyny ýeňip geçmek üçin her dürli kynçylyklary we garaşsyz önümçiligi ýeňip geçýäris.

2008

YDM resmi taýdan paýlandy we paýlaýyş kanallarynyň gurluşygyny amala aşyrdy, şu ýyldan bäri bazar paýy ep-esli artdy.

2013

SSIA-nyň “Vise present” -i bilen sylaglanan, täze dinamiki oturgyç öndürýän kärhana, Mundan başga-da, YDM bu ugurda CE / SGS goşa sertifikaty tarapyndan tassyklanan ilkinji.

img

YDM UV Senagat derejeli çaphana enjamy bazara çykaly bäri ýokary abraýdan peýdalanýar.

2016

Maşyn konfigurasiýasynyň elmydama öňde durmagyny üpjün etmek üçin “Toshiba”, “Ricoh”, “Hoson”, “KNFUN”, “UMC” we beýleki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyryň.

2017

50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilen global bäsleşige işjeň gatnaşyň.

2019

G6 kelleli senagat derejeli maşyn.

2020

2021-Rulon maşynyna goşa pürküji rulon döredildi.

2021

2025-Biziň maksadymyz, 20-nji kompaniýada YDM-ni dünýä belli inkjet printer öndürijisine öwürmekth ýubileý.

2025